:: 2 3 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 4 7 ::
 
อาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาโท จากภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 27 คน รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ISO กับมาตรฐานด้านการพิมพ์" และเยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมาตรฐานระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำมาตรฐานการพิมพ์