V i s i t o r s f r o m N I D A . . .
   
 
01 02 03
01.jpg 02.jpg 03.jpg
04 05 06
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07 08 09
07.jpg 08.jpg 09.jpg
14 สิงหาคม 2546

อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 13 คน ศึกษาดูงานของสมอ. และฟังบรรยายสรุปเรื่อง:
" สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับการจัดการสิ่งแวดล้อม " พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุด.

** กรุณาคลิกที่รูปภาพ หรือ ชื่อไฟล์ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
   
 
Environment - Environment - Environment - Environment - Environment - Environment - Environment - Environment