SGS01 SGS02 SGS03 SGS04
SGS01.jpg SGS02.jpg SGS03.jpg SGS04.jpg
 
 
     
 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากบริษัท SGS(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 7 คน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้นและการเข้าถึง ข้อมูลด้านการมาตรฐานและกฎระเบียบทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการเสริมศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ ในภาพรวมอีกทางหนึ่งด้วย