The Participants from C A M B O D I A
. . . Jan 22, 2003 . . .
01 02 03 04
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
05 06 07 08
05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg
09 10 11 12
09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg
13 14 15 16
13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg
17 18    
17.jpg 18.jpg    

 
2 2 ม ก ร า ค ม 2 5 4 6
เจ้าหน้าที่จาก Department of Industrial Standards of Cambodia
(ราชอาณาจักรกัมพูชา) ผู้รับทุนจากกรมวิเทศสหการ จำนวน 5 คน :
  • Mr.Ping Sivlay - Deputy Director of Department of Industrial Standards of Cambodia
  • Mr.Chan Borin - Chief of Industrial Standards Office
  • Mr.Chau Setha - Deputy Chief of Technology Development Office of Metrology
  • Ms.Chin Kesar - Staff of Quality Management System Office
  • Mr.Pot Rithy - Staff of Quality Management System Certification Office
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Standards and Conformity Assessment Procedures ณ สมอ. ในการนี้ ได้เข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ "TISI Information Centre" และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของศูนย์สนเทศมาตรฐาน และเยี่ยมชมห้องสมุด