Chulalongkorn University
. . . . . . . . . Jan 21, 2003 ::
01 02 03 04
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
05 06 07 08
05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg
09 10 11 12
09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg
13 14 15 16
13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg

 

2 1..ม ก ร า ค ม.. 2 5 4 6

อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 28 คน รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ISO กับมาตรฐานด้านการพิมพ์" และเยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำมาตรฐานการพิมพ์