ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 4 5
 
 

12 ก. ค. 2 5 4 5 ~

คณะอาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 6 ท่าน ศึกษาดูงานและฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ของห้องสมุดสมอ.

2 6 ก. ค. 2 5 4 5 ~

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์ จำนวน 28 คน เยี่ยมชมห้องสมุดและฟังการบรรยายเรื่อง "การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ"

Visit1 Visit2 Visit3  
01.jpg 02.jpg 03.jpg  
Visit4 Visit5    
04.jpg 05.jpg

** Click ที่รูปภาพ หรือ ชื่อไฟล์ เพื่อดูภาพขยายใหญ่