วันที่ 4 เมษายน 2545
นิสิตนักศึกษาโครงการชัยพฤกษ์ ของสำนักงาน กพ. จำนวน 34 คน เข้าฟังคำบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสมอ. และเยี่ยมชมห้องสมุด
01Welcome 02Welcome 03Welcome 04Welcome
01Welcome.jpg 02Welcome.jpg 03Welcome.jpg 04Welcome.jpg
05Welcome 06Welcome 07Welcome 08Welcome
05Welcome.jpg 06Welcome.jpg 07Welcome.jpg 08Welcome.jpg
09Lib 10Cd-rom 11Cd-rom2 12Group
09Lib.jpg 10Cd-rom.jpg 11Cd-rom2.jpg 12Group.jpg
13Group 14Thanks 15Thanks
13Group.jpg 14Thanks.jpg 15Thanks.jpg