วันที่ 22 มีนาคม 2545
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดมาตรฐาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทธ.
Visit1 Visit2 Visit3 Visit4
Visit1.jpg Visit2.jpg Visit3.jpg Visit4.jpg
Visit5 Visit6    
Visit5.jpg Visit6.jpg