30 มี.ค. 2548 Internal Audit ครั้งที่ 1/2548
 
ภาพบรรยากาศ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2548 ในส่วนของกลุ่มห้องสมุดและสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี..
1 of 54 2 of 54 3 of 54 4 of 54
5 of 54
6 of 54 7 of 54 8 of 54
9 of 54 10 of 54 11 of 54 12 of 54
13 of 54 14 of 54 15 of 54 16 of 54
17 of 54 18 of 54 19 of 54 20 of 54
21 of 54 22 of 54 23 of 54 24 of 54
25 of 54 26 of 54 27 of 54 28 of 54
29 of 54 30 of 54 31 of 54 32 of 54
33 of 54 34 of 54 35 of 54 36 of 54
37 of 54 38 of 54 39 of 54 40 of 54
41 of 54
42 of 54
43 of 54
44 of 54
45 of 54
46 of 54
47 of 54
48 of 54
49 of 54
50 of 54
51 of 54
52 of 54
53 of 54
54 of 54
 
 
-created by TISI Library-