......................................................................................................................................................................................................................................................
 
<> 8 ต.ค. 2547: Internal Audit ครั้งที่ 2/2547 <>
 
ภาพบรรยากาศ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 2/2547 ในส่วนของกลุ่มห้องสมุดและสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี..
 
News & Activities

I

N

T

E

R

N

A

L

A

U

D

I

T

 
....................................................................................................................................................................................................................................................