.......................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

8 เม.ย. 2547: Internal Audit ครั้งที่ 1/2547
- - - >
ภาพบรรยากาศ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2547 ในส่วนของกลุ่มห้องสมุดและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- - - >
 

- - - >

 

01
02
03
04
05
- - - >
- - - >
06
07
08
09
10
- - - >
- - - >
11
12
13
14
15
- - - >
- - - >
16
17
18
19
20
- - - >
- - - >
21
 
 
I N T E R N A L
A U D I T
I N T E R N A L
A U D I T
 
 
- - - >
......................................................................................................................................................................................................................................