01 02 03 04
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
05 06 07  
05.jpg 06.jpg 07.jpg
 

ภาพบรรยากาศ: การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2546 ในส่วนของกลุ่มห้องสมุดและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี