ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167372 Bib) Language English
  Card  Screen
หมายเลขมาตรฐานมอก. 23 2521
ICS29.140.30
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
 Ballast for fluorescent lamps
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมอ., 2521
ลักษณะทางกายภาพ90 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A5
หมายเหตุปัจจุบันยังคงบังคับใช้ตาม มอก. 23-2521 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ มอก. 23-2558 ใช้บังคับ
ประเภทของมาตรฐานมาตรฐานบังคับ
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.347 (26 ก.ค. 2521)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ล.95 ต.110 (22 ก.ย. 2521)
กรรมการวิชาการกว.12
หัวเรื่องบัลลาสต์ Same subject(9)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
ข้อมูลเนื้อหาสารบัญ
 หน้า 1-6
 หน้า 7-20
 หน้า 21-35
 หน้า 36-39
 หน้า 40-56
 หน้า 57-66
 หน้า 67-77
 ภาคผนวก
สถานที่จัดเก็บoTISI Library