ISBN9786163460523
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2629 ล.1 2557
ICS11.040.01
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัยมูลฐานและสมรรถนะที่สำคัญ
 Medical electrical equipment - P.1: General requirements for basic safety and essential performance
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ449 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4648 (23 ก.ย. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 7ง (13 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 900
หัวเรื่องเวชภัณฑ์ Same subject(113)
 วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(157)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library