บัตรรายการ

ISBN9786163460523
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2629 ล.1 2557
ICS11.040.01
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัยมูลฐานและสมรรถนะที่สำคัญ
 Medical electrical equipment - P.1: General requirements for basic safety and essential performance
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ449 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4648 (23 ก.ย. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 7ง (13 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 900
หัวเรื่องเวชภัณฑ์ Same subject(113)
 วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(157)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)