ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462640
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2691 ล.4 2558
ICS07.120
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องนาโนเทคโนโลยี เล่ม 4 แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์-เคมี สำหรับการประเมินพิษวิทยาของวัสดุนาโนจากการผลิต
 Nanotechnologies - P.4: Guidance on physico-chemical characterisation for toxicologic assessment of manufactured nanomaterials
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ39 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
หมายเหตุจัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4790 (21 ก.พ. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 133 ต.พิเศษ 83ง (11 เม.ย. 2559)
หัวเรื่องนาโนเทคโนโลยี Same subject(7)
ผู้แต่งร่วมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.พว.) Same author(3)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library