ISBN9786163462299
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2693 2558
ICS23.040.70
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอใช้ส่งน้ำ - ข้อกำหนด
 Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications - Specification
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ8 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 1403 2005, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4766 (14 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 39ง (10 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 469
หัวเรื่องท่อยาง Same subject(33)
 ท่อน้ำ Same subject(4)
 ท่อ Same subject(94)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library