บัตรรายการ

ISBN9786163462329
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2691 ล.2 2558
ICS07.120
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องนาโนเทคโนโลยี เล่ม 2 แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะสำหรับวัสดุนาโนจากการผลิต
 Nanotechnologies - P.2: Guidance on material characterisation for specifying manufactured nanomaterials
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ28 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
หมายเหตุจัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4749 (17 ธ.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 20ง (25 ม.ค. 2559)
หัวเรื่องนาโนเทคโนโลยี Same subject(7)
ผู้แต่งร่วมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.พว.) Same author(4)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)