บัตรรายการ

ISBN9786163462442
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2395 ล.7 2558
ICS11.100.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 7 : สารตกค้างจากการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
 Biological evaluation of medical devices - P.7: Ethylene oxide sterilization residuals
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ94 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10993-7 2008/Cor.1 2009, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4755 (25 ธ.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 22ง (26 ม.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 24
แทนที่มาตรฐานมอก. 2395 ล.7 2551: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 126 ต.พิเศษ 21ง (10 ก.พ. 2552)
หัวเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(157)
 เวชภัณฑ์ Same subject(113)
 การประเมิน Same subject(27)
 วิธีทดสอบ Same subject(331)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)