ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462428
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2395 ล.5 2558
ICS11.100.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 5 : การทดสอบในหลอดทดลองเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์
 Biological evaluation of medical devices - P.5: Test for in vitro cytotoxicity
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ40 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10993-5 2009, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4754 (25 ธ.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 22ง (26 ม.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 24
แทนที่มาตรฐานมอก. 2395 ล.5 2551: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 126 ต.พิเศษ 23ง (12 ก.พ. 2552)
หัวเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(157)
 เวชภัณฑ์ Same subject(113)
 การประเมิน Same subject(27)
 วิธีทดสอบ Same subject(351)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified