บัตรรายการ

ISBN9786163462428
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2395 ล.5 2558
ICS11.100.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 5 : การทดสอบในหลอดทดลองเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์
 Biological evaluation of medical devices - P.5: Test for in vitro cytotoxicity
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ40 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10993-5 2009, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4754 (25 ธ.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 22ง (26 ม.ค. 2559)
กรรมการวิชาการกว. 24
แทนที่มาตรฐานมอก. 2395 ล.5 2551: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล. 126 ต.พิเศษ 23ง (12 ก.พ. 2552)
หัวเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(157)
 เวชภัณฑ์ Same subject(113)
 การประเมิน Same subject(27)
 วิธีทดสอบ Same subject(331)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 
สถานะการตรวจสอบNon Verified

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)