ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163462091
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2641 2558
ICS83.040.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องน้ำยาง - การหาปริมาณยางจับเป็นก้อน (ส่วนตกค้างบนตะแกรงร่อน)
 Rubber latex - Determination of coagulum content (sieve residue)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ10 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 706 2004, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4718 (21 ก.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.และงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 290ง (9 พ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 253
หัวเรื่องยาง Same subject(40)
 น้ำยาง Same subject(8)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library