ISBN9786163462855
หมายเลขมาตรฐานมอก. 23 2558
ICS29.140.30
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
 Ballasts for tubular fluorescent lamps: Safety requirements
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2559
ลักษณะทางกายภาพ58 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4761 (13 ม.ค. 2559)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.133 ต.พิเศษ 31ง (2 ก.พ. 2559)
กรรมการวิชาการกว.12
แทนที่มาตรฐานมอก. 23 2515: ราชกิจจานุเบกษา ล.89 ต.127 (24 ส.ค. 2515)
 มอก. 23 2521: ราชกิจจานุเบกษา ล.95 ต.110 (22 ก.ย. 2521)
หัวเรื่องบัลลาสต์ Same subject(9)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
 ความปลอดภัย Same subject(177)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library