ISBN9786163462879
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2680 ล.1 2558
ICS25.160.01
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการทดสอบเพื่อการรับรองคุณสมบัติช่างเชื่อม - การเชื่อมหลอมละลาย เล่ม 1 เหล็กกล้า
 Qualification testing of welders - Fusion welding - P.1: Steels
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ44 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 9606-1 2012, MOD.
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4713 (20 ก.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 234ง (1 ต.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว.19 อนุ กว. 1
หัวเรื่องช่างเชื่อม -- การรับรอง Same subject(2)
 การรับรองบุคลากร Same subject(6)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library