ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460585
หมายเลขมาตรฐานมอก. 5021 ล.2 2557
ICS01.120
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการรับมาตรฐานและเอกสารเผยแพร่ระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานระดับภูมิภาคหรือมาตรฐานระดับประเทศ เล่ม 2 การรับเอกสารเผยแพร่ระหว่างประเทศ
 Regional or national adoption of International standards and other International deliverables - P.2: Adoption of other International deliverables
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ12 หน้า : ตารา. ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO/IEC GUIDE 21-2 2005, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4657 (31 ตุ.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 10ง (15 ม.ค. 2558)
แทนที่มาตรฐานมอก 5021 2542: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล.117 ต.44ง (1 มิ.ย. 2543)
หัวเรื่องการมาตรฐาน Same subject(9)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library