ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167372 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460943
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2686 2558
ICS59.080.30
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ: ผ้าประเภทสำนักงาน
 Khaki dress fabrics for police uniform
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ11 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4693 (25 พ.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 146ง (25 มิ.ย. 2558)
กรรมการวิชาการกว.รายสาขาคณะที่ 36 สิ่งทอ อนุกรรมการวิชาการ คณะที่ 1
หัวเรื่องผ้า Same subject(49)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library