ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460820
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2203 2558
ICS81.040.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องกระจกลวดลาย
 Patterned glass
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ8 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
หมายเหตุจัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4685 (8 เม.ย. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 132ง (10 มิ.ย. 2558)
แทนที่มาตรฐานมอก. 2203 2547: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล.121 ต.83ง (14 ต.ค. 2547)
หัวเรื่องกระจก Same subject(20)
 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง Same subject(357)
ผู้แต่งร่วมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Same author(8)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library