ISBN9786163460714
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2562 2556
ICS93.010
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องข้อแนะนำในการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 Guideline on construction progress report
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ20 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4650 (15 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 10ง (15 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการจัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน
หัวเรื่องก่อสร้าง -- รายงาน
ผู้แต่งร่วมสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) Same author(21)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library