ISBN9786163460462
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2604 ล.1 2557
ICS03.220.20
 35.240.60
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร - เล่ม 1 เกณฑ์วิธีการร้องขอและตอบกลับ
 Traffic information service and exchange - P.1: Request and response protocol
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ23 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4628 (21 พ.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล. 131 ต.พิเศษ 128ง (9 ก.ค. 2557)
กรรมการวิชาการจัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐาน
หัวเรื่องสารสนเทศ -- การแลกเปลี่ยน Same subject(18)
 สารสนเทศ -- จราจร Same subject(3)
ผู้แต่งร่วมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศอ.พว.) Same author(4)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library