ISBN9786163460295
หมายเลขมาตรฐานมอก. 902 ล.2(2) 2557
ICS29.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องดวงโคมไฟฟ้าฝัง
 Recessed luminaires
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ5 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 60598-2-2 : 1997, MOD.
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4660 (10 พ.ย. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 16ง (19 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 360
แทนที่มาตรฐานมอก. 902 2532: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.พิเศษ ล.107 ต.41 (14 มี.ค. 2533)
หัวเรื่องดวงโคมไฟฟ้า Same subject(21)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library