ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460707
หมายเลขมาตรฐานมอก. 17027 2557
ICS03.120.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและรับรอง - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลซึ่งใช้สำหรับการรับรองบุคคล
 Conformity assessment - Vocabulary related to competence of persons used for certification of persons
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ16 หน้า : A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO/IEC TS 17027 2014, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4647 (1 ธ.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 4ง (8 ม.ค. 2558)
หัวเรื่องระบบคุณภาพ Same subject(48)
 การรับรองระบบงาน Same subject(16)
 การตรวจประเมิน Same subject(27)
 การรับรองระบบงาน Same subject(16)
 ศัพท์บัญญัติ Same subject(52)
 ระบบบริหารงานคุณภาพ Same subject(25)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library