บัตรรายการ

ISBN9786163460684
หมายเลขมาตรฐานมอก. 17021-3 2557
ICS03.120.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน3: ข้อกำหนดด้านความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - P.3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ12 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO/IEC TS 17021-3 2013, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4646 (24 พ.ย. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 4ง (8 ม.ค. 2558)
หัวเรื่องระบบคุณภาพ Same subject(48)
 การตรวจประเมิน Same subject(27)
 การรับรองระบบงาน Same subject(16)
 ระบบบริหารงานคุณภาพ Same subject(25)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)