ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460691
หมายเลขมาตรฐานมอก. 17021-2 2557
ICS03.120.20
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน 2: ข้อกำหนดด้านความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - P.2: Competence requirements for auditing and certification of environmental nanagement systems
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ15 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO/IEC TS 17021-2 2012, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4645 (21 พ.ย. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 4ง (8 ม.ค. 2558)
หัวเรื่องระบบคุณภาพ Same subject(48)
 การตรวจประเมิน Same subject(27)
 การรับรองระบบงาน Same subject(16)
 สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ Same subject(28)
 นิเวศวิทยา -- การจัดการ Same subject(23)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library