ISBN9786163460660
หมายเลขมาตรฐานมอก. 10018 2557
ICS03.120.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการบริหารงานคุณภาพ - แนวทางสำหรับการมีส่วนร่วมและความสามารถของบุคลากร
 Quality management - Guidelines on people involvement and competence
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ35 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10018 2012, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4644 (27 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 4ง (8 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว.898
หัวเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพ Same subject(25)
 ระบบคุณภาพ Same subject(48)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library