ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9746085026
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2026 2543
ICS71.080.30
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องแคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาค่าความดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 290 นาโนเมตร
 Caprolactam for industrial use - Determination of absorbance at a wavelength of 290 nm
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2545
ลักษณะทางกายภาพ2 หน้า : A4
ภาษาen
มาตรฐานเทียบเท่าISO 7059 1982, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสากรรม ฉ.3016 (31 ต.ค. 2544)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล.119 ต.56ง (11 ก.ค. 2545)
ยืนยันการใช้ยืนยันการใช้ : 2558
หัวเรื่องแคโพรแล็กแทม Same subject(7)
 วิธีวิเคราะห์ Same subject(41)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library