Current Database : Library (Total 167517 Bib) เปลี่ยนเป็นภาษา ไทย
Title List
Title 1 - 100 of 170
RowCall NumberHeading
1BS-EN 2558 1997oCarbon fibre preimpregnates - Determination of the volatile content
2DIN 2558 1975oPlain face oval screwed flanges - Nominal pressure 6
3ISO 2558 1974oTextile glass chopped-strand mats for reinforcement of plastics - Determination of time of dissolution of the binder in styrene
4AS 2558 1982oTransformers for use on single wire earth return distribution systems
5AS 2558 2006oTransformers for use on single-wire earth-return distribution systems
6BS 2558 1954oTubular box spanners
7มอก. 1732 2558oกระจกเงา
8มอก. 1231 2558oกระจกฉนวน
9มอก. 54 2558oกระจกแผ่น
10มอก. 1345 2558oกระจกแผ่นสีตัดแสง
11มอก. 2203 2558oกระจกลวดลาย
12มอก. 2672 2558oกระจกสะท้อนแสง
13มอก. 2062 2558oกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
14มอก. 2671 2558oการกำหนดสัญลักษณ์โลหะเติมสำหรับการบัดกรี การบัดกรีแข็ง และการเชื่อมบัดกรีแข็ง
15มอก. 2692 ล.1 2558oการเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - การจำแนกประเภทของความไม่สมบูรณ์ทางเรขาคณิตในวัสดุโลหะ เล่ม 1 การเชื่อมหลอมละลาย
16มอก. 2669 2558oการเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - การประกอบด้วยโลหะเติมบัดกรี และบัดกรีแข็ง - วิธีทดสอบทางกล
17มอก. 17021-2 2557oการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน 2: ข้อกำหนดด้านความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
18มอก. 17021-3 2557oการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน3: ข้อกำหนดด้านความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
19มอก. 17027 2557oการตรวจสอบและรับรอง - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลซึ่งใช้สำหรับการรับรองบุคคล
20มอก. 2690 2558oการติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
21มอก. 2680 ล.1 2558oการทดสอบเพื่อการรับรองคุณสมบัติช่างเชื่อม - การเชื่อมหลอมละลาย เล่ม 1 เหล็กกล้า
22มอก. 2680 ล.2 2558oการทดสอบเพื่อการรับรองคุณสมบัติช่างเชื่อม - การเชื่อมหลอมละลาย เล่ม 2 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือ
23มอก. 2381 ล.11(5) 2557oการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11(5) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม - เครื่องทดสอบ การจัดการทดสอบยืนยัน และคำแนะนำ
24มอก. 10004 2557oการบริหารงานคุณภาพ - ความพึงพอใจของลูกค้า - แนวทางสำหรับการเฝ้าติดตามและการวัด
25มอก. 10018 2557oการบริหารงานคุณภาพ - แนวทางสำหรับการมีส่วนร่วมและความสามารถของบุคลากร
26มอก. 2395 ล.1 2558oการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 1 การประเมินและการทดสอบภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยง
27มอก. 2395 ล.10 2558oการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 10 การทดสอบเพื่อประเมินการระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนัง
28มอก. 2395 ล.12 2558oการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 12 การเตรียมตัวอย่างและวัสดุอ้างอิง
29มอก. 2395 ล.13 2558oการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 13 การบ่งชี้และการหาปริมาณสารที่สลายจากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นพอลิเมอร์
30มอก. 2395 ล.16 2558oการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 16 รูปแบบการศึกษาพิษจลนศาสตร์จากสารที่สลายและสารที่ปลดปล่อย
31มอก. 2395 ล.3 2558oการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 3: การทดสอบเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรม การก่อมะเร็ง และความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
32มอก. 2395 ล.5 2558oการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 5 : การทดสอบในหลอดทดลองเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์
33มอก. 2395 ล.7 2558oการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 7 : สารตกค้างจากการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
34มอก. 2395 ล.9 2558oการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 9 : กรอบสำหรับการบ่งชี้และการหาปริมาณสารทีเกิดจากการย่อยสลายของเครื่องมือแพทย์
35มอก. 1586 ล.4 2557oการป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 4 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง
36มอก. 5021 ล.1 2557oการรับมาตรฐานและเอกสารเผยแพร่ระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานระดับภูมิภาคหรือมาตรฐานระดับประเทศ เล่ม 1 การรับมาตรฐานระหว่างประเทศ
37มอก. 5021 ล.2 2557oการรับมาตรฐานและเอกสารเผยแพร่ระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานระดับภูมิภาคหรือมาตรฐานระดับประเทศ เล่ม 2 การรับเอกสารเผยแพร่ระหว่างประเทศ
38มอก. 2670 2558oการวิเคราะห์จุดตกผลึก - วิธีทั่วไป
39มอก. 2627 2558oการหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางสดและน้ำยางข้นด้วยการไทเทรต (วิธีปราศจากไซยาไนด์)
40มอก. 2604 ล.1 2557oการให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร - เล่ม 1 เกณฑ์วิธีการร้องขอและตอบกลับ
41มอก. 2562 2556oข้อแนะนำในการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
42มอก. 2607 2557oขั้นตอนการทดสอบระบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบของตัวผกผันที่ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า เมื่อไม่มีแรงดันไฟฟ้า
43มอก. 2665 2557oเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดเล็กที่ใช้ทางการแพทย์
44มอก. 2710 2558oเครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุสำหรับสมรรถนะ
45มอก. 1155 2557oเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน
46มอก. 1777 2558oแคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม
47มอก. 2026 2543oแคโพรแล็กแทมสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาค่าความดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 290 นาโนเมตร
48มอก. 162 2558oแชมพู
49มอก. 902 ล.1 2557oดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 - คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ
50มอก. 902 ล.2(4) 2557oดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
51มอก. 902 ล.2(12) 2557oดวงโคมไฟฟ้าจำกัดอุณหภูมิพื้นผิว
52มอก. 902 ล.2(7) 2557oดวงโคมไฟฟ้าใช้ในที่เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ
53มอก. 2624 ล.2(1) 2557oดวงโคมไฟฟ้าไดโอดเปล่งแสง เล่ม 2(1) คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
54มอก. 902 ล.2(1) 2557oดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
55มอก. 902 ล.2(2) 2557oดวงโคมไฟฟ้าฝัง
56มอก. 902 ล.2(9) 2557oดวงโคมไฟฟ้าฝังพื้น
57มอก. 902 ล.2(6) 2557oดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
58มอก. 902 ล.2(5) 2557oดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
59มอก. 902 ล.2(10) 2557oดวงโคมไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำและการใช้งานที่คล้ายกัน
60มอก. 902 ล.2(3) 2557oดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
61มอก. 902 ล.2(8) 2557oดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน
62มอก. 2700 2558oตู้แช่แสดงสินค้า เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
63มอก. 2675 2558oตู้เย็นเชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
64มอก. 2707 2558oถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก - การออกแบบ การสร้างและการทดสอบ
65มอก. 2558 2555oถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
66มอก. 2659 2558oถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ทำจากน้ำยางธรรมชาติ - การหาโปรตีนสกัดด้วยน้ำ ด้วยวิธีโลวรีดัดแปร
67มอก. 2654 2558oท่อยาง ท่อพลาสติก และท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - การทดสอบแรงดลด้วยความดันไฮดรอลิกโดยไม่โค้งงอ
68มอก. 2657 2558oท่อยาง และท่อพลาสติก และท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ข้อแนะนำการคัดเลือก การจัดเก็บ การใช้งาน และการบำรุงรักษา
69มอก. 2656 2558oท่อยางและท่อพลาสติก - การหาการส่งผ่านของเหลวผ่านผนังท่อ
70มอก. 2695 ล.1 2558oท่อยางและท่อพลาสติก ไม่ยุบตัวสำหรับงานดับเพลิง - เล่ม 1 ท่อกึ่งแข็งใช้กับระบบจ่ายน้ำติดตั้งอยู่กับที่
71มอก. 2695 ล.2 2558oท่อยางและท่อพลาสติก ไม่ยุบตัวสำหรับงานดับเพลิง - เล่ม 2 ท่อกึ่งแข็งและท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องสูบน้ำและยานพาหนะ
72มอก. 2655 2558oท่อยางและท่อพลาสติก - วิธีทดสอบการติดไฟ
73มอก. 2694 2558oท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ท่อยางไฮดรอลิกเสริมแรงด้วยลวดถักใช้กับของไหลที่มีน้ำมันหรือน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก - ข้อกำหนด
74มอก. 1184 2558oท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ท่อยางไฮดรอลิกเสริมแรงด้วยสิ่งทอใช้กับของไหลที่มีน้ำมันหรือน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก - ข้อกำหนด
75มอก. 746 2558oท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับดูดและส่งน้ำ - ข้อกำหนด
76มอก. 1210 2558oท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำมัน - ข้อกำหนด
77มอก. 2697 2558oท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบพวงมาลัยเสริมกำลังของรถยนต์ - ข้อกำหนด
78มอก. 1144 2558oท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว - ข้อกำหนด
79มอก. 658 2558oท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด
80มอก. 2696 2558oท่อยางสำหรับระบบอากาศและสูญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด
81มอก. 2693 2558oท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอใช้ส่งน้ำ - ข้อกำหนด
82มอก. 642 2558oท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอทนความดันอากาศ - ข้อกำหนด
83มอก. 2689 2558oท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง
84มอก. 1006 2558oท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับงานอุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อนทั่วไป
85มอก. 2676 2558oท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป
86มอก. 1439 2558oท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไอน้ำยวดยิ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องควบแน่น
87มอก. 2586 ล.1 2558oเทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการด้านการทดสอบและวิธีดำเนินการ
88มอก. 2586 ล.2 2558oเทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 เครื่องทดสอบ
89มอก. 2691 ล.1 2558oนาโนเทคโนโลยี เล่ม 1 แนวทางการระบุข้อกำหนดวัสดุนาโนจากการผลิต
90มอก. 2691 ล.2 2558oนาโนเทคโนโลยี เล่ม 2 แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะสำหรับวัสดุนาโนจากการผลิต
91มอก. 2691 ล.3 2558oนาโนเทคโนโลยี เล่ม 3 แนวทางการจัดกระทำ และกำจัดวัสดุนาโนอย่างปลอดภัย
92มอก. 2691 ล.4 2558oนาโนเทคโนโลยี เล่ม 4 แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์-เคมี สำหรับการประเมินพิษวิทยาของวัสดุนาโนจากการผลิต
93มอก. 2691 ล.6 2558oนาโนเทคโนโลยี เล่ม 6 การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบพลวัต
94มอก. 2641 2558oน้ำยาง - การหาปริมาณยางจับเป็นก้อน (ส่วนตกค้างบนตะแกรงร่อน)
95มอก. 2633 2558oน้ำยางข้น - การหาความเป็นด่าง
96มอก. 2640 2558oน้ำยางข้น - การหาจำนวนกรดไขมันระเหย
97มอก. 2634 2558oน้ำยางข้น - การหาจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
98มอก. 2644 2558oน้ำยางข้น - การหาปริมาณกรดบอริก
99มอก. 2629 ล.1 2557oบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัยมูลฐานและสมรรถนะที่สำคัญ
100มอก. 23 2558oบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย