| หน่วยงานภายในกระทรวงอุตสากรรม | ส่วนราชการอื่น | เว็บด้านมาตรฐาน/กฎระเบียบ | เว็บอื่น |  
   
  ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   
กระทรวงอุตสาหกรรม
   
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
   
  ส่ ว น ร า ช ก า ร อื่ น
   
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   
กรมศุลกากร เ ว็ บ ด้ า น ม า ต ร ฐ า น / ก ฎ ร ะ เ บี ย บ (1)
   
กระทรวงพาณิชย์ ราชกิจจานุเบกษา
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี AASHTO - American Association of State Highway and
Transportation Officials
   
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ AATCC - American Association of Textile Chemists and
Colorists
      ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ (GINFO) ANSI - American National Standards Institute
   
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน AOAC - Association of Official Analytical Chemists
(AOAC International)
   
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา API - American Petroleum Institute
   
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
   
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ASME - American Society of Mechanical Engineers
       
  เ ว็ บ ด้ า น ม า ต ร ฐ า น / ก ฎ ร ะ เ บี ย บ (2)
   
ASTM - American Society for Testing and Materials (ASTM International)
   
BSI - British Standards Institution
   
CEN - European Committee for Standardization
   
CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization
   
CODEX - Codex Alimentarius Commission
   
DIN - German Institute for Standardization
   
EA - European co-operation for Accreditation
   
EPA - U.S. Environmental Protection Agency
   
EURAMET - European Association of National Metrology Institutes
   
EUROPA - The European Union On-Line
   
FDA - Food and Drug Administration
       OASIS System - ข้อมูลการกักสินค้านำเข้าของสหรัฐอเมริกา
   
IEC - International Electrotechnical Commission
   
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
   
IHS - IHS Global, IHS Engineering (Standards Development Organizations)
   
ILO - International Labour Organization
   
ISO - International Organization for Standardization
   
ITU - International Telecommunications Union
   
JSA - Japanese Standards Association
   
NFPA - National Fire Protection Association
   
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Developments
   
OIML - International Organization of Legal Metrology
   
OSHA - Occupational Safety & Health Administration
   
SA - Standards Australia
   
SPRING Singapore - Singapore Standardisation Programme
   
UL - Underwriters Laboratories Inc.
   
UNECE - United Nations Economic Commission for Europe
   
WTO - World Trade Organization
 
     
  เ ว็ บ อื่ น ๆ  
   
นิตยสารออนไลน์ [E-magazine] ด้านอุตสาหกรรม (บ.กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด)
   
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
   
สถาบันยานยนต์
   
สถาบันรหัสสากล
   
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
   
สถาบันอาหาร
   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
   
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
   
   
   
  | กลับสู่ด้านบน|
-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 8 July, 2021