ประเภทบริการ

  • บริการยืม-คืน
  • บริการยืมเอกสารระหว่างห้องสมุด สำหรับเอกสารที่ไม่มีในห้องสมุด (บริการภายใน สมอ.)
  • บริการข่าวสารทันสมัย
  • บริการจัดซื้อหนังสือตามคำแนะนำของผู้ใช้ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าประจำห้องสมุด (บริการภายใน สมอ.)
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับคำตอบในเรื่องที่ต้องการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
  • บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของห้องสมุด ฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM/DVD (ทั้งในรูปของรายละเอียดทางบรรณานุกรม และข้อมูลฉบับสมบูรณ์)
  • บริการอ่าน-พิมพ์ภาพจากไมโครฟิล์ม สำหรับเอกสารที่อยู่ในรูปของไมโครฟิล์ม/ไมโครฟิช
 
 
วัน-เวลาทำการ
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
 
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
 
  • ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สุภาพชนทั่วไป
 
  กลับหน้าหลัก  
     

-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 5 July, 2021