ห้องสมุด สมอ. ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ "รายชื่อเอกสารใหม่ (TISI Library Accession List)" รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PDF file) เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้ัองสมุด/ ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายชื่อฯ ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ฉบับล่าสุด - -> เมษายน - มิถุนายน 2560
DOWNLOAD AREA ! (Latest)
      ..............................................................................................................................  
    ฉบับย้อนหลัง DOWNLOAD AREA ! (2560 -->)  
      พ.ศ. 2560      
        มกราคม - มีนาคม 2560    
             
      พ.ศ. 2559      
        ตุลาคม - ธันวาคม 2559    
        กรกฎาคม - กันยายน 2559    
        เมษายน - มิถุนายน 2559    
        มกราคม - มีนาคม 2559    
             
      พ.ศ. 2558      
        ตุลาคม - ธันวาคม 2558    
        กรกฎาคม - กันยายน 2558    
        เมษายน - มิถุนายน 2558    
        มกราคม - มีนาคม 2558    
         
      พ.ศ. 2557      
        ตุลาคม - ธันวาคม 2557    
  กรกฎาคม - กันยายน 2557  
  มกราคม - มิถุนายน 2557 (ไม่มีการจัดทำ-ระบบขัดข้อง) DOWNLOAD AREA ! (2549 -->)
     
พ.ศ. 2556 ตุลาคม - ธันวาคม 2556   พ.ศ. 2549
  กรกฎาคม - กันยายน 2556   ตุลาคม - ธันวาคม 2549
  เมษายน - มิถุนายน 2556   กรกฎาคม - กันยายน 2549
  มกราคม - มีนาคม 2556   เมษายน - มิถุนายน 2549
  มกราคม - มีนาคม 2549
พ.ศ. 2555 ตุลาคม - ธันวาคม 2555    
    กรกฎาคม - กันยายน 2555     พ.ศ. 2548
    เมษายน - มิถุนายน 2555     ตุลาคม - ธันวาคม 2548
        มกราคม - มีนาคม 2555     กรกฎาคม - กันยายน 2548
          เมษายน - มิถุนายน 2548
      พ.ศ. 2554 ตุลาคม - ธันวาคม 2554     มกราคม - มีนาคม 2548
    กรกฎาคม - กันยายน 2554      
    เมษายน - มิถุนายน 2554     พ.ศ. 2547
    มกราคม - มีนาคม 2554     ตุลาคม - ธันวาคม 2547
      กรกฎาคม - กันยายน 2547
  พ.ศ. 2553 ตุลาคม - ธันวาคม 2553     เมษายน - มิถุนายน 2547
    กรกฎาคม - กันยายน 2553     มกราคม - มีนาคม 2547
    เมษายน - มิถุนายน 2553      
    มกราคม - มีนาคม 2553     พ.ศ. 2546
      ตุลาคม - ธันวาคม 2546
  พ.ศ. 2552 ตุลาคม - ธันวาคม 2552     สิงหาคม - กันยายน 2546
    กรกฎาคม - กันยายน 2552     มิถุนายน - กรกฎาคม 2546
    เมษายน - มิถุนายน 2552     เมษายน - พฤษภาคม 2546
    มกราคม - มีนาคม 2552     กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2546
      ธันวาคม 2545 - มกราคม 2546
  พ.ศ. 2551 ตุลาคม - ธันวาคม 2551      
    กรกฎาคม - กันยายน 2551     พ.ศ. 2545
    เมษายน - มิถุนายน 2551     ตุลาคม - พฤศจิกายน 2545
    มกราคม - มีนาคม 2551     กรกฎาคม - กันยายน 2545
       
  พ.ศ. 2550 ตุลาคม - ธันวาคม 2550    
    กรกฎาคม - กันยายน 2550      
    เมษายน - มิถุนายน 2550      
    มกราคม - มีนาคม 2550      
       
 

 

 

 

-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 11 September, 2017