พ.ศ. 2511 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดตั้งขึ้นในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทยจึงได้จัดหาและเก็บรวบรวมมาตรฐานต่างประเทศ สำหรับใช้อ้างอิงในการกำหนดมาตรฐาน

พ.ศ. 2518 สมอ.เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย การมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO) สมอ.ได้รับมาตรฐาน ISO และมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานจำนวนกว่าร้อยประเทศอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บและการให้บริการที่เป็นระบบ มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดหาเอกสารเพิ่มเติมโดยมี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำ อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติเกี่ยวกับทุนดูงานทางด้านการ เอกสารด้วย จากจุดนี้เองจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งห้องสมุด สมอ.

พ.ศ. 2522 สมอ. สมัครเป็นสมาชิกข่ายงานสนเทศมาตรฐานของ ISO (ISO Information Network - ISONET) ซึ่งข่ายงานสนเทศดังกล่าวทำหน้าที่ให้บริการข้อสนเทศในด้านการมาตรฐาน (standardization) กฎระเบียบทางวิชาการ (technical regulations) และการรับรองคุณภาพ (conformity assessment) โดยสมาชิกข่ายงานแต่ละประเทศจะต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บและให้บริการเกี่ยวกับข้อสนเทศของตน ในส่วนของประเทศไทย สมอ.จะต้องรับผิดชอบในข้อสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และการรับรองคุณภาพของไทย โดยจัดระบบฐานข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน ISONET Manual และ ทำหน้าที่ตอบคำถามให้แก่ประเทศสมาชิกอื่นที่สอบถามมา ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่สอบถามข้อมูลไปยังประเทศสมาชิกอื่น ให้แก่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลในประเทศไทยด้วย จากการเป็นสมาชิก ISONET ทำให้สมอ.ได้รับความร่วมจากประเทศสมาชิก ในการให้ข้อสนเทศด้านการมาตรฐาน ทั้งยังเป็นการยกระดับกิจกรรมด้านการมาตรฐานของไทยให้อยู่ในระดับสากลด้วย

พ.ศ. 2523 สมอ.ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม งานห้องสมุด จึงได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในสังกัด ฝ่ายสนเทศมาตรฐาน กองวิชาการและการต่างประเทศ นอกจากนั้น สมอ.ยังทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานผู้ประสานงาน (contact point) ตามโครงการ FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission จึงทำให้ สมอ.ได้รับเอกสารมาตรฐานระหว่างประเทศทางด้านอาหารมาใช้ประจำห้องสมุดอีก ด้วย

พ.ศ. 2525 จากการที่มีผู้ต้องการใช้ข้อสนเทศด้านการมาตรฐานมากขึ้น สมอ.จึงได้ขยายขอบข่ายการบริการของห้องสมุดไปยังผู้ใช้ภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป และเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการให้บริการ จึงได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปของไมโครฟิล์มมาใช้ ทำให้เอกสารส่วนหนึ่งของห้องสมุด อยู่ในรูปของไมโครฟิล์ม ตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ. 2529 ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศอังกฤษในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการจัดระบบงานและศึกษา ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สนเทศมาตรฐาน จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้านการสนเทศมาตรฐาน และให้ทุนไปศึกษาทางด้านการสนเทศ ณ ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2530 ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศฝรั่งเศสในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาประเมินความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้านข้อสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานและการให้ทุนไปดูงานในด้านการสนเทศทางวิชาการเพื่อผู้ส่งออก "Technical Help to Exporters" ณ ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2530 - 2534 เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ส่งออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 สมอ. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์สนเทศทางวิชาการมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์สนเทศมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรม" โดยการปรับปรุงห้องสมุดซึ่งดำเนินการอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลมาตรฐานขึ้นเพื่อใช้งานด้วย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลมาตรฐาน สมอ.ได้จัดทำโครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อวางแผนการจัดทำศัพท์สัมพันธ์ภาษาไทย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ศัพท์สัมพันธ์ที่ ISO กำหนดให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูล ซึ่งได้แก่ Root Thesaurus และ International Technical Thesaurus (ITT) เป็นเกณฑ์

   

 

พ.ศ. 2534 สมอ. สมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( International Electrotechnical Commission - IEC) จากการเป็นสมาชิก สมอ.จึงได้รับมาตรฐาน IEC เพื่อมาใช้งานในสมอ. อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
 

พ.ศ. 2537 สมอ.ได้รับความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์จากประชาคมยุโรปภายใต้โครงการ มาตรฐานอุตสาหกรรมและการประกัน คุณภาพของอาเซียน ( ASEAN - EC Industrial Standards and QualityAssurance Programme) เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานห้องสมุดและพัฒนาเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในระบบ LANนอกจากนี้ยังได้นำระบบการจัดจำแนกเอกสารมาตรฐาน " International Classification for Standards - ICS " ที่ ISO ได้จัดทำขึ้น มาใช้กับเอกสารห้องสมุดอีกด้วย ห้องสมุดสมอ.ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อส่งให้แก่หน่วยงานและห้องสมุดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในรูปของ รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(Catalogue) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายชื่อเอกสารใหม่ รายชื่อฐานข้อมูลสำเร็จรูปที่ให้บริการในรูปของ CD-ROM และ Microfiche

 


พ.ศ. 2539 สมอ.ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ (Re-engineering) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน ผลจากการปรับองค์กรใหม่นี้ศูนย์สนเทศมาตรฐานได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกอง โดยมีฝ่ายห้องสมุดและสารสนเทศ (งานห้องสมุดเดิม) เป็นฝ่ายหนึ่งของศูนย์สนเทศมาตรฐาน

พ.ศ. 2543 - 2545 ห้องสมุดสมอ.ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับ โครงการให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสมอ. ระบบดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ ซึ่งประกอบด้วยระบบงานย่อย 6 ระบบดังนี้
........- ระบบการจัดหมวดหมู่และทำบัตรรายการ (Cataloging Module)
........- ระบบการสืบค้น (Online Public Access Catalogue Module - OPAC Module)
........- ระบบยืม-คืน (Circulation Module)
........- ระบบการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Management Module)
........- ระบบสหบรรณานุกรมของหนังสือ (Union Catalog of Books)
........- ระบบสหบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง(Union Catalog of Serials/Journals)
โครงการการให้บริการสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของห้องสมุดสมอ.ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อสนเทศด้านการมาตรฐานให้สะดวกรวดเร็วและทันต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อสนเทศกับหน่วยงานอื่นในลักษณะ One Stop Service ได้อีกทางหนึ่งด้วย

พ.ศ. 2545 สมอ. ปรับโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ฝ่ายห้องสมุดและสารสนเทศ ได้รับการกำหนดให้เป็น "กลุ่มห้องสมุดและสารสนเทศ" ภายใต้สังกัดศูนย์สนเทศมาตรฐาน

พ.ศ. 2551 สมอ. ปรับโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ผลจากการปรับองค์กรใหม่นี้ กลุ่มห้องสมุดและสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนสังกัดอยู่ภายใต้ สำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มพัฒนาและบริหารสารสนเทศมาตรฐาน" เพื่อให้สอดรับกับภาระงานที่รับผิดชอบ

พ.ศ. 2556 สมอ. ปรับโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2556 ผลจากการปรับองค์กรใหม่ครั้งนี้ ห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนสังกัด ไป อยู่ภายใต้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ศ. 2560 สมอ. ปรับโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2560 ผลจากการปรับองค์กรใหม่ครั้งนี้ ห้องสมุด ยังคงสังกัดอยู่ภายใต้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น "กลุ่มห้องสมุดสารสนเทศด้านการมาตรฐาน"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| กลับสู่ด้านบน|
   
  กลับหน้าหลัก  

-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 5 January, 2018