- ว่าง -
[ผู้อำนวยการกลุ่มห้องสมุดสารสนเทศด้านการมาตรฐาน]

-
[The Chief of Standards Library]

................................................................................................................................................................................................................................................

Ariyaporn

อริยาภรณ์ เขื่อนยัง
บรรณารักษ์
[งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ]

Ariyaporn KHOUNYUNG
Librarian
[Acquisition]

Ong-ard

องอาจ จิตร์พรหม
บรรณารักษ์
[งานพัฒนาเว็บไซต์ & มีเดีย]

Ong-ard JITPROM
Librarian
[Website & Media Development]

................................................................................................................................................................................................................................................
Narong

ณรงค์ บัวทอง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
[งานไมโครฟิล์ม/ไมโครฟิช]

Narong BOUTHONG
Library Clerk
[Microfilm/Microfiche]

Somporn

สมพร สิริลาภยศ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
[งานซีดีรอม/ดีวีดี]

Somporn SIRILARPYOS
Library Clerk
[CD-ROM/DVD]

................................................................................................................................................................................................................................................

Suangporn

สรวงภรณ์ พรมจารี
[พนักงานธรุการ]

Suangporn PROMJAREE
[Assistant General Service Officer]

 
   
  กลับหน้าหลัก  
     

-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 22 May, 2018