เป็นคำถามที่น่าสนใจซึ่งได้รับจากผู้ใช้บริการที่มักสอบถามอยู่เสมอ ทั้งการติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ โทรสาร e-mail รวมทั้ง จากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จึงได้ประมวลคำถาม เหล่านั้นมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ของห้องสมุด และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดได้ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail ตามที่ท่านสะดวก เมื่อได้รับคำถามจากท่านแล้ว และหากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จักได้นำขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ต่อไป

วัน-เวลาทำการ/ขอบเขตบริการ | การดาวน์โหลดมาตรฐาน | มาตรฐานต่างประเทศ |CD-ROM/DVD | การสืบค้นข้อมูล | การใช้งานเว็บไซต

 

วัน-เวลา ทำการ/ขอบเขตบริการ    

<Q> ห้องสุดเปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์ หรือไม่?

<A> ยังไม่มีนโยบายเปิดให้บริการในวันหยุด เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณ (เปิดเฉพาะวัน-เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

<Q> ู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกที่จะมาขอรับบริการด้วยตนเอง สามารถใหู้้อื่นมาดำเนินการแทนได้หรือไม่?

<A> ได้..ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการให้บริการของห้องสมุดด้วย

 
     

<Q> มีบริการส่งข้อูลใหู้้ใช้ที่อู่ไกล ทาง fax/email/ไปรษณีย์ หรือไม่?จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ยินด

<A> ห้องสมุดไม่มีบริการดังกล่าว ทั้งนี้เพราะเอกสารส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานของประเทศต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ ห้องสมุดจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อขอใช้บริการเอกสารนั้น ๆ ด้วยตนเอง  สำหรับ มอก. นั้น สามารถติดต่อสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน โทร. 0-2202-3426

<Q> จะมาขอใช้บริการที่ห้องสุด ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

<A> ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ฯ บัตรนักศึกษา บัตรนักเรียน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ที่ยังไม่หมดอายุ) ในการติดต่อขอใช้บริการ

 

 

<Q>  ุคคลภายนอก สามารถยืมเอกสารกลับบ้าน/ถ่ายเอกสาร ได้หรือไม่?

<A> ยืมกลับบ้านไม่ได้.. อนุญาตให้ใช้เอกสาร เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น หากต้องการถ่ายเอกสารรายการใด จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

   
   
| กลับสู่ด้านบน |  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

การดาวน์โหลด มอก. / ดาวน์โหลด มาตรฐาน    

<Q> ทำไมบนเว็บห้องสุด มี มอก. ให้ดาวน์โหลด ได้บางรายการเท่านั้น ?

<A> ปัจจุบัน สมอ. จัดทำ full text ขึ้นเว็บให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้ เฉพาะ มอก. ที่เป็น มาตรฐานบังคับ เท่านั้น สำหรับมาตรฐานทั่วไป (จำนวน กว่า 2,000 รายการ) ยังไม่มีนโยบายที่จะนำขึ้นเว็บ ทั้งนี้เพราะข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ  สำหรับ มอก. ที่ไม่มีบนเว็บ สามารถค้นหา/ดาวน์โหลด เพิ่มเติมได้ (ฟรี) จาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th  ที่เมนู "ประกาศ/ค้นหา ราชกิจจานุเบกษา" ซึ่งแนะนำให้ค้นด้วย คำค้น (keyword) หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง มอก. (word in title) (เท่าที่ลอง..หากค้นด้วย หมายเลข มอก. จะไม่พบข้อมูล)

| กลับสู่ด้านบน |

<Q> ทำไมห้องสุดไม่นำมาตรานต่างประเทศขึ้นเว็บให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลด ได้โดยสะดวก?

<A> มาตรฐานต่างประเทศ เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ (เจ้าของลิขสิทธิ์ คือ สถาบันมาตรฐานที่กำหนดมาตรฐาน หรือ หน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารรายการนั้นๆ) เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายลิขสิทธิ์นี้ ห้องสมุด จึงไม่สามารถนำมาตรฐาน เหล่านั้นขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ดาวน์โหลด หรือ ดำเนินการใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการได้ หากประสงค์จะได้ข้อมูลข้างต้น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อสั่งซื้อ หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันมาตรฐานนั้นๆ เพื่อสืบค้นข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลที่ท่านต้องการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด ตามอัตราที่สถาบันเจ้าของมาตรฐานรายการนั้นๆ กำหนด

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

มาตรฐานต่างประเทศ

 

<Q> ค้นรายการมาตรานต่างประเทศ มาจาก google แต่พอห้องสมุดตรวจสอบให้ กลับบอกว่าไม่มี มาตรานรายการนั้น .. หมายความว่าอย่างไร?

<A>  ห้องสมุดไม่แนะนำให้ถือเอาข้อมูลที่ได้จาก google มาใช้ในการอ้างอิง เนื่องจากอาจมีความความคลาดเคลื่อน การตรวจสอบรายการ/สถานะของมาตรฐาน จะต้องเข้าไปตรวจสอบจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ของสถาบันมาตรฐาน (เช่น www.iso.org, www.iec.ch) หรือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจาก โดยทั่วไปแล้ว ทางสถาบันฯ จะมีการ update ข้อมูลอยู่เป็นระยะๆ จึงเป็นข้อมูลที่มีความเคลื่อนไหว (dynamic) ตลอดเวลา สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้ ซึ่งในส่วนของห้องสมุด สมอ. นั้น จะยึดเอาข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันมาตรฐาน (มิใช่ google) ไปใช้ในการตอบคำถาม/ยืนยัน แก่ผู้ใช้บริการ

<Q> จะหามาตรานต่างประเทศได้จากที่ไหน.. ถ้าไม่มีที่ สมอ.?

<A> นอกจาก สมอ. แล้ว ยังอาจหามาตรฐานต่างประเทศได้จาก หน่วยงานอื่น เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นต้น ซึ่งหากสนใจ จะต้องไปติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือ ติดต่อสั่งซื้อ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันมาตรฐานนั้นๆ เพื่อค้นหาข้อมูลและ download ข้อมูลที่ต้องการ ทั้งนี้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการ download ตามอัตราที่สถาบันเจ้าของมาตรฐานรายการนั้นๆ กำหนด

ตัวอย่างเว็บไซต์สถาบันมาตรฐาน เช่น

 

<Q> อยากทราบว่า ห้องสุด สมอ. มีมาตรานของประเทศต่างครบุกรายการหรือไม่?

<A> ห้องสมุด สมอ. มิได้มีเอกสารมาตรฐานของประเทศต่างๆ ครบทุกรายการ จะมีเฉพาะรายการที่สถาบันมาตรฐานต่างๆ จัดส่งให้ สมอ. ตามเงื่อนไขข้อตกลง และบางส่วนได้มาจากการใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อ อนึ่ง "มาตรฐาน" เป็นเอกสารที่มีราคาแพงมาก จึงไม่สามารถที่จะจัดซื้อจัดหามาให้ได้ครบตามที่ผู้ใช้ต้องการ

| กลับสู่ด้านบน |

 

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD-ROM/DVD

<Q> ผู้ใช้จะทราบได้อย่างไรว่า มีเอกสารรายการใดบ้างที่จัดเก็บอู่ใน CD-ROM/DVD?

<A>  ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน (Internal use) เท่านั้น มิได้นำเผยแพร่ผ่านเว็บแต่อย่างใด หากสนใจ แนะนำให้ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 0 2202 3515 หรือ มาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่ห้องสมุด ในวันและเวลาราชการ

| กลับสู่ด้านบน |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

การสืบค้นข้อมูล    

<Q>  กรณีที่มีปัญหาการใช้งาน หรือ ค้นข้อูลไม่เจอ ห้องสุดมีข้อแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้าง?

<A> แนะนำให้ใช้เมนู "ช่วยเหลือ (HELP)" ซึ่งปรากฏอยู่บริเวณมุมบนขวา ของหน้าจอการสืบค้นข้อมูล (เลือกภาษาไทย/อังกฤษ ได้ตามต้องการ) หากยังมีปัญหาในการใช้งาน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2202 3510, 0 2202 3515

<Q> หมายเลขมาตราน ที่ได้จากการสืบค้น แต่ละส่วนหมายถึงอะไร?

<A> ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น จะเป็นข้อมูลทางบรรณานุกรม ซึ่งปรากฏในรูปของบัตรรายการ (Card Screen) หากเป็นเอกสารมาตรฐานจะต้องมีส่วนที่เป็น หมายเลขมาตรฐาน และปีที่ออก กำกับทุกครั้ง เช่น " ISO 19154:2014 " โดยแต่ละส่วนมีความหมาย ดังรายละเอียดด้านล่าง

 
 
ISO   ชื่อย่อสถาบันมาตรฐาน ISO ( "ISO" ย่อมาจาก "International Organization for Standardization")
19154 หมายถึง หมายเลขมาตรฐาน (Standard No.)
2014   ปีที่ประกาศใช้/ปีที่ออกเอกสาร (Date)
 

 

| กลับสู่ด้านบน |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

การใช้งานเว็บไซต์    

<Q> บนเว็บห้องสุดมีเฉพาะ มอก. บังคับ.. ถ้าอยากได้รายชื่อ มอก. ทั้งหมด จะค้นจากที่ไหน?

<A> เข้าไปดูรายชื่อ มอก. ทั้งหมดได้จากเว็บ สมอ. ที่เมนู รายชื่อมาตรานผลิตภัณฑ์ุตสาหกรรม โดยหน้าเว็บดังกล่าว จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ มอก. แต่ละรายการ ได้แก่ หมายเลข มอก., ชื่อเรื่อง มอก., หน่วยงานภายใน สมอ. ที่ดูแลรับผิดชอบ มอก. รายการนั้นๆ ตลอดจนสถานะของ มอก. (หมายถึง ประเภทของ มอก. คือ มาตรฐานบังคับ / มาตรฐานทั่วไป)

| กลับสู่ด้านบน |

<Q> รายชื่อู้ผลิต หรือ ู้ที่ได้รับ มอก. ดูได้จากส่วนใดของเว็บห้องสุด?

<A>  รายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับ มอก./จำนวน/ชื่อผู้ผลิต/ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก. มิได้อยู่บนเว็บไซต์ของห้องสมุด แต่จัดทำเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ สมอ. ที่เมนู " คู่มือู้ซื้อ (Buyer guide) "

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
  | กลับสู่ด้านบน|  
  กลับหน้าหลัก  

-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 1 March, 2016