ข้ อ ค ว ร ท ร า บ / ข้ อ ค ว ร ป ฏิ บั ติ สำ ห รั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
 
1 ลงชื่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด
   
2 ห้องสมุดเป็นสถานที่ราชการ ผู้ใช้บริการพึงแต่งกายให้สุภาพ
   
3 ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้รบกวนผู้อื่น
   
4 ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
   
5 งดใช้โทรศัพท์มือถือ ขณะอยู่ในห้องสมุด
   
6
สังเกตป้ายแนะนำการใช้งานทรัพยากรของห้องสมุด ป้ายคำเตือน และอื่นๆที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณห้องสมุด พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ และความสะดวกของผู้ใช้บริการเอง
 
   
7 พึงระวังรักษา และใช้งานทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดอย่างทะนุถนอม เสมือนหนึ่งเป็นสมบัติของท่านเอง
   
8 หากค้นหาเอกสารไม่เจอ หรือ มีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับการใช้บริการของห้องสมุด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
   
9
พึงละเว้นกิริยาอันไม่เหมาะสมทุกประการ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
   
10 ห้องสมุดเปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น (ปิดพักเที่ยง) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากท่านประสงค์จะติดต่อขอใช้บริการห้องสมุด ขอให้มาดำเนินการภายในวัน และเวลาดังกล่าว
 
   
11 ห้องสมุดอนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ใช้เอกสารได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น กรณีที่ต้องการถ่ายเอกสาร ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
   
12 ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ฯ บัตรนักศึกษา บัตรนักเรียน หรือ บัตรแสดงตนอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุในการติดต่อขอยืมเอกสาร
 
   
13 เอกสารที่จำกัดการยืม และไม่อนุญาตให้ทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บัญชีรายชื่อมาตรฐาน (Catalogue) ของทุกประเทศ หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ (พจนานุกรม สารานุกรม หนังสือรายปี อักขรานุกรมชีวประวัติ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ สิ่งพิมพ์รัฐบาล ดรรชนีวารสาร นามานุกรม คู่มือต่าง ๆ ) และเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุห้ามยืม
 
   
14 ห้องสมุดไม่มีบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะเอกสารส่วนใหญ่ที่ห้องสมุดมีเป็นเอกสารประเภทมาตรฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ ห้องสมุดจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อขอใช้บริการเอกสารนั้น ๆ ด้วยตนเอง
สำหรับ มอก. นั้น สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ.
โทร. 0-2202-3426, โทรสาร 0-2354-3315
 
   
15 กรณีอยู่ต่างจังหวัดและไม่สะดวกที่จะมาขอรับบริการด้วยตัวเองสามารถให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในขอบเขตบริการของห้องสมุด
 
   
16 ห้องสมุด สมอ. มิได้มีเอกสารมาตรฐานของประเทศต่าง ๆ ครบทุกรายการ จะมีเฉพาะรายการที่สถาบันมาตรฐานต่าง ๆ จัดส่งให้ สมอ. ตามเงื่อนไขข้อตกลง และบางส่วนได้มาจากการใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อ อนึ่งมาตรฐานเป็นเอกสารที่มีราคาแพงมาก จึงไม่สามารถที่จะจัดซื้อจัดหามาให้ได้ครบตามที่ผู้ใช้ต้องการ ห้องสมุดจึงยินดีให้บริการเฉพาะเอกสารที่มีในห้องสมุดเท่านั้น (ภายในขอบเขตบริการของห้องสมุด) นอกเหนือจากนั้นท่านต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่าน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ. (โทร. 0-2202-3502) หรือ บริษัทตัวแทนจำหน่าย หรือ สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของสถาบันมาตรฐานโดยตรง
 
   
17 ก่อนที่ผู้ใช้ จะมาใช้บริการที่ห้องสมุด แนะนำให้ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องการ เป็นการเบื้องต้นจากเว็บไซต์ของห้องสมุด http://library.tisi.go.th ก่อน ว่ามีเอกสารรายการดังกล่าวอยู่ในห้องสมุดหรือไม่ กรณีมีปัญหาข้อขัดข้อง และไม่สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 0-2202-3510, โทรสาร 0- 2354-3276, e-mail: library@tisi.go.th หรือ เว็บบอร์ด ของห้องสมุด (จำกัดจำนวนรายการที่ขอตรวจสอบไม่เกิน 5 รายการ/ครั้ง หากมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ผู้ใช้จะต้องมาดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง)
 
   
18 ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด เป็นเอกสารที่ห้องสมุดได้รับจากหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะมาตรฐานต่างประเทศที่สถาบันมาตรฐานต่าง ๆ จัดส่งให้ สมอ.ตามเงื่อนไขข้อตกลง เพื่อใช้งานภายใน สมอ.เท่านั้น ห้องสมุดไม่สามารถนำเอกสารซึ่งหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ขึ้นเว็บให้ท่าน download ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ หากท่านประสงค์จะใช้เอกสารรายการใด ขอได้โปรดติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่ห้องสมุด หรือ สามารถใช้บริการข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศจากเว็บไซต์ของสถาบันผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้โดยตรง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่จะเรียกใช้ หรือ download ข้อมูลมาตรฐานนั้น ๆ
 
   
19 บนเว็บไซต์ สมอ. มีข้อมูล มอก.ให้ดาวน์โหลด บางรายการเท่านั้น (ไม่ครบทุกรายการ) ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบัน สมอ. จัดทำข้อมูลฉบับเต็ม (Full text) ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้เฉพาะ มอก. ที่เป็น มาตรฐานบังคับ เท่านั้น สำหรับมาตรฐานทั่วไป (จำนวน 2,000 กว่ารายการ) ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะจัดทำขึ้นเว็บ