ห้ อ ง ส มุ ด ส ำ นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ชั้น 1 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2202-3510, 0-2202-3515 โทรสาร: 0-2354-3276
E-mail: library@tisi.go.th

-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 1 March, 2016