:: กฎ กติกา เงื่อนไข ข้อตกลง ในการใช้บริการห้องสมุด และการใช้เว็บไซต์นี้ ::

ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นห้องสมุดเฉพาะทางวิชาการ เป็นแหล่งรวมมาตรฐานไทย และมาตรฐานต่างประเทศ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ ห้องสมุดจึงตระหนักในความสำคัญที่จะต้องระมัดระวังในการใช้เอกสารดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ และผู้ขอรับบริการ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ตลอดจนเนื้อหาข้อมูลที่จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายลิขสิทธิ์
ดังนั้น เพื่อความสะดวก และประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดอ่านทำความเข้าใจ กฎ กติกา เงื่อนไข และข้อตกลงนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ก่อนเข้าสู่โฮมเพจ หรือก่อนมาใช้บริการห้องสมุด

1
ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากท่านประสงค์จะติดต่อขอใช้บริการห้องสมุด ขอให้มาดำเนินการภายในวันและเวลาดังกล่าว
 
   
2
ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ฯ บัตรนักศึกษา บัตรนักเรียน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุ ในการติดต่อขอใช้บริการ
 
   
 
3
ห้องสมุดอนุญาตให้ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ใช้เอกสารได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น หากต้องการถ่ายเอกสารรายการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
     
4
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เป็นเพียงข้อมูลทางบรรณานุกรมเท่านั้น มีเอกสารเพียงบางรายการเท่านั้นที่สามารถ download ผ่าน เว็บไซต์ของห้องสมุดได้ อาทิ มอก. ที่เป็นมาตรฐานบังคับ สมอ สาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สำหรับเอกสารรายการอื่น ท่านต้องมาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่ห้องสมุด
 
   
 
5
เอกสารมาตรฐานต่างๆ ที่ห้องสมุดได้รับจากสถาบันมาตรฐาน ใช้สำหรับงานของ สมอ. เท่านั้น ห้องสมุดไม่สามารถนำเอกสาร (ซึ่งหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์) เหล่านั้น ขึ้นเว็บให้ท่าน download ได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ หากท่านประสงค์จะใช้เอกสารรายการใด ขอได้โปรดติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่ห้องสมุด หรือ ใช้บริการข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศ จากเว็บไซต์ของสถาบันผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้โดยตรง ทั้งนี้ จะมีค่าใช้จ่าย หากต้องการเรียกใช้ / download ข้อมูลมาตรฐาน นั้นๆ
 
 
       
 
6
เอกสารมาตรฐานในห้องสมุด ได้มาจากการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ แต่เนื่องจากเอกสารดังกล่าว มีราคาแพง ห้องสมุดจึงไม่สามารถจัดซื้อจัดหามาให้ได้ครบ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ห้องสมุดยินดีให้บริการเฉพาะเอกสารที่มีในห้องสมุดเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่าน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ / บริษัทตัวแทนจำหน่าย / สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของสถาบันมาตรฐานโดยตรง
 
 
       
 
7
ห้องสมุดได้จัดหาเอกสารมาตรฐานบางรายการ ในรูปของ CD-ROM/DVD และ ไมโครฟิช สำหรับให้บริการ หากท่านประสงค์จะใช้เอกสารดังกล่าว แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่ โทร. 0 2202 3515
 
 
8
ห้องสมุดไม่มีบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร แต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะเอกสารส่วนใหญ่ที่ห้องสมุดมี เป็นเอกสารมาตรฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์
ห้องสมุดจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อขอใช้บริการเอกสารนั้น ๆ ด้วยตนเอง หากไม่สะดวกที่จะเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในขอบเขตการให้บริการ ของห้องสมุดด้วย

 
       
 
9
เอกสารที่จำกัดการยืม และไม่อนุญาตให้ทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บัญชีรายชื่อมาตรฐาน (Catalogue) ของทุกประเทศ หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ (พจนานุกรม สารานุกรม หนังสือรายปี อักขรานุกรมชีวประวัติ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ สิ่งพิมพ์รัฐบาล ดรรชนีวารสาร นามานุกรม คู่มือต่าง ๆ ) และเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุห้ามยืม
 
       
 
10
ห้องสมุดได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสืบค้น เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทุกท่านที่จะมาใช้บริการ โดยขอให้ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องการจากเว็บไซต์ของห้องสมุดก่อน ว่ามีเอกสารรายการดังกล่าวอยู่ในห้องสมุดหรือไม่ กรณีมีปัญหาข้อขัดข้องและไม่สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ / โทรสาร / e-mail
 
         
 
11
ในการตรวจสอบรายการมาตรฐานทางโทรศัพท์ / โทรสาร / e-mail / เว็บบอร์ด ขอจำกัดจำนวนรายการที่ขอให้ตรวจสอบ ต้องไม่เกิน 5 รายการ/ครั้ง หากมีจำนวนรายการเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องมาดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง
 
         
  12 รายละเอียดของ "ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุดฯ" ดูได้ ที่นี่  
       
 
13
ห้องสมุดขอถือว่า ท่านรับทราบ ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงข้างต้น และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทุกประการ