ชื่อคลิป: ISO 26000

สกู๊ปสั้นๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับ ISO 26000

ความยาว: 59 วินาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

ISO 26000

กระแสพัฒนาของการค้าโลกในปัจจุบันได้มุ่งไปสู่แนวทางใหม่ที่เรียกว่า "ความรับผิดชอบต่อสังคม" หรือ "CSR" เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของสังคม ได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อการดำเนินงานขององค์กร... ISO ได้กำหนดมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม "ISO 26000 Guidance on Social Responsibility" (ปัจจุบันมาตรฐานนี้ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) โดย สมอ. เป็นผู้ร่วมกำหนด ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของมาตรฐานดังกล่าวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ