ชื่อคลิป: กรมวิทยฯ มาดูงาน (4 มิ.ย. 53)

ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์มืออาชีพฯ" มาดูงาน

ความยาว: 52 วินาที
อัพโหลด: 7 มิ.ย. 2553
   

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  “นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร)” ศึกษาดูงานห้องสมุด (4 มิ.ย. 53)

วันที่ 4 มิ.ย.53 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  “นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร)” พร้อมผู้ประสานงาน จากสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศึกษา
ดูงานห้องสมุด สมอ. กิจกรรมในวันดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม การรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับ เทคนิค/วิธีการสืบค้น/การเข้าถึงสารสนเทศมาตรฐาน การค้นคว้ามาตรฐาน ISO ที่จัดทำโดย ISO/TC34 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม