ชื่อคลิป: DISM มาดูงาน (23 ส.ค. 53)

ผู้รับการฝึกอบรมฯ จาก DISM, ประเทศลาว มาดูงาน

ความยาว: 34 วินาที
อัพโหลด: 31 ส.ค. 2553
   

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ “TBT Enquiry Point/Notification...” จาก DISM, ประเทศลาว ศึกษาดูงานห้องสมุด (23 ส.ค. 53)

วันที่ 23 ส.ค.53  คณะเจ้าหน้าที่จาก Department of Intellectual Property Standardization and Metrology (DISM)  ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการมาตรฐาน และ TBT Enquiry Point ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 คน เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

  • TBT Enquiry Point/Notification Authority
  • การรับรองระบบงาน
  • การกำหนดมาตรฐาน
  • ISO Activities

ณ สมอ. โดยในวันดังกล่าว ห้องสมุดได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบบริหารสารสนเทศมาตรฐาน และนำเยี่ยมชมห้องสมุด