การดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
การดำเนินงานตาม "เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร"

ด้วยเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. ได้ดำเนินการประเมินผลดังกล่าว โดยให้ประชาชน/ผู้ใช้บริการ (เฉพาะการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) กรอกแบบประเมินที่จัดเตรียมไว้ให้ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บข้อมูล จะดำเนินการรวบรวม/ประมวลผลข้อมูล และจัดทำเป็นสรุปผลการประเมินนำออกเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ตลอดจนพิจารณานำผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นของประชาชน มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ต่อไป

สรุปผลการประเมินผลการรับรู้ฯ ปีงบประมาณ 2556 | 2555
 
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ"

จากการที่ห้องสมุดทำหน้าที่เป็น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ" ของ สมอ.
ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. เป็นต้น

ดังรายละเอียดด้านล่าง

 
  ปีงบ 2560      
  การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
  8 ส.ค. 2560: การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 27-1/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 214 สมอ.    
         
  ปีงบ 2559      
  การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
  7 ม.ค. 2559:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 26-1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
  ................................................................................................................................................................................................................  
  ปีงบ 2558      
  การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
  25 ก.ย. 2558:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 25-1/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 402 สมอ.
 
  ................................................................................................................................................................................................................  
  ปีงบ 2557      
  การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
  9 ก.ค.2557:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 24-1/2557 เมื่อวันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
  ................................................................................................................................................................................................................  
  ปีงบ 2556    
  การฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร  
 
22 ส.ค. 2556:
การฝึกอบรม เรื่อง " พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 " (จัดโดย สบก.) โดยวิทยากรจาก สขร. ณ ห้องประชุม 200 สมอ.
 
       
  การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
 
12 ก.ย. 2556:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 23-1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
 
7 พ.ย. 2555:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 22-2/2555 เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
  ................................................................................................................................................................................................................  
  ปีงบ 2555    
  การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
 
13 ก.ค. 2555:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 21-1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
 
29 พ.ย. 2554:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 20-5/2554 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
  ................................................................................................................................................................................................................  
  ปีงบ 2554    
  การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
 
19 ก.ย. 2554:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 19-4/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
 
19 ก.ค. 2554:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 18-3/2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
 
7 มิ.ย. 2554:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 17-2/2554 เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
 
19 เม.ย. 2554:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. (ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือนอกรอบ) เมื่อวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 403 สมอ.
 
 
22 มี.ค. 2554:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่16-1/2554 เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
  ................................................................................................................................................................................................................  
  ปีงบ 2553    
  การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
 
30 ก.ย. 2553:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 15-1/2553 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
     
 
29 ธ.ค. 2552:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 14-3/2552 เมื่อวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
     
  28 ธ.ค. 2552:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. (ประชุมหารือนอกรอบ) เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สมอ.
 
     
 
1 ธ.ค. 2552:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 13-2/2552 เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
  ................................................................................................................................................................................................................  
  ปีงบ 2552    
   
  16 ธ.ค. 2552:
การประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2552 (รอบ 12 เดือน) ของ สมอ.
 
       
 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
 
 
12 มิ.ย. 2552:
การฝึกอบรม เรื่อง "พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
>> ดาวน์โหลด slide ประกอบการบรรยายได้ ที่นี่!
 
     
  การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
  23 มี.ค.2552:
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ครั้งที่ 12-1/2552 เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
 
     
  การตรวจแนะนำของ สขร.  
 
19 ก.พ. 2552:
เจ้าหน้าที่จาก สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. ณ ห้องสมุดฯ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2552
 
 
  << กลับหน้าหลัก |