ข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ที่จัดไว้ให้บริการ/ให้ประชาชนตรวจดู ตามแนวทางแห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

สมอ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินงานตามแนวทางแห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ณ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าว สมอ. ทั้งยังได้ริเริ่มจัดทำข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ค้นหาข้อมูลตามมาตรา 7, 9 โดยพิมพ์ข้อความลงในช่องคำค้น แล้วคลิก"ค้นหา" หรือ คลิก link (ข้อความที่ขีดเส้นใต้) เพื่อดูรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารฯ แต่ละหัวข้อ

 
 
มาตรา 7 (1)
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 
มาตรา 7 (2)
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 
มาตรา 7 (3)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 
มาตรา 7 (4)
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา 7 (5)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด (ยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
  มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
  มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
  มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอ โดยกำหนดเป็นหลักปฏิบัติว่า ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการของแต่ละคน
 
 
ค้นหาข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ตามมาตรา 11
....................................................................................................................................................................................................................................................